flag_sk flag_hu flag_uk
logo

O projekte Ľudia Výsledky

sedlak
Prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD.
koordinátor projektu

Profesor Vladimír Sedlák je zodpovedný za riadenie a koordináciu projektu, dohliada na plnenie úloh v jednotlivých aktivitách projektu, komunikuje s maďarským partnerom (hlavným príjemcom grantu) a ďalšími subjektami štátnej správy relevantnými pri implementácii programu cezhraničnej spolupráce SK-HU. Zodpovedá za správu projektu, verejné obstarávanie, ak aj za plnenie úloh jednotlivých aktivít projektu, tvorbu monitorovacích správ a žiadostí o platbu. Koordinuje a riadi stretnutia riešiteľského tímu.
_________________________________________

pezlarova
Ing. Katarína Pezlárová
finančný asistent

Katarína je zodpovedná za všetky finančné operácie, záznamy a kontrolu finančných dokumentov, faktúry a platby súvisiace s riešením projektu. Kontroluje a koordinuje čerpanie finančných prostriedkov v súlade s rozpočtom projektu. Spolupracuje s finančným asistentom hlavného riešiteľa grantu a so zložkami štátnej správy relevantnými pri implementácii programu cezhraničnej spolupráce SK-HU. Pripravuje dokumenty pre žiadosti o platbu. Podieľa sa na pracovných stretnutiach riešiteľského tímu.
_________________________________________

hofierka Prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
operátor GIS

Jaroslav je zodpovedný za spracovanie údajov pozemného laserového skenovania, najmä za ich transformáciu a integráciu do pripravovaného GIS portálu a prípravu dokumentov pre webový portál. Jeho úlohou je tiež definovať štruktúru údajov a rozhrania GIS webového portálu. Je zodpovedný za definovanie  a opis štruktúry dát, ktorá bude jednotná pre slovenskú a maďarskú časť databázy.
_________________________________________

kanuk
RNDr. Ján Kaňuk, PhD.
operátor laserového skenera

Ján je zodpovedný za zber dát pozemným laserovým skenovaním (TLS), prípravu a manažment terénnych prác. Tiež je zodpovedný za zber dát v teréne, tvorbu dátových vrstiev na základe definovanej dátovej štruktúry a prípravu dát pre webový portál.
_________________________________________

gallay
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
operátor GIS

Michal je zodpovedný za spracovanie údajov pozemného laserového skenovania, najmä za ich transformáciu a integráciu do pripravovaného GIS portálu a prípravu dokumentov pre webový portál. Je tiež zodpovedný za vytvorenie jednotnej štruktúry údajov, navrhuje špecifikáciu pre obstarávanie údajov a zabezpečuje údaje z voľne dostupných zdrojov. Tiež pripravuje údaje pre webový portál a podieľa sa na tvorbe manuálov.
_________________________________________

dicka
RNDr. Janetta Nestorová - Dická, PhD
špecialista na humánnu geografiu

Janetta je zodpovedná za zber a spracovanie štatistických údajov a za ich interpretáciu. Pripravuje dáta pre  webový portál. Zúčastňuje sa pracovných stretnutí riešiteľského tímu, zodpovedá za kontrolu údajov a podieľa sa na tvorbe manuálov.
_________________________________________

pregi
Mgr. Loránt Pregi
výskumník

Loránt je zodpovedný za zber a spracovanie štatistických údajov a za ich interpretáciu. Podieľa sa na zbere dát pre webový portál a rieši úlohy zadané koordinátorom projektu Zúčastňuje sa pracovných stretnutí riešiteľského tímu.
_________________________________________

sasak
Mgr. Ján Šašak
operátor laserového skenera

Ján je zodpovedný za zber údajov pozemným laserovým skenovaním (TLS) a realizáciu terénneho výskumu. Je zodpovedný za realizáciu leteckých misií v maďarskom a slovenskom tokajskom regióne počas letnej školy a počas dní diaľkového prieskumu Zeme. Údaje z diaľkového prieskumu Zeme budú vyhotovené vo viacerých spektrálnych pásmach, pričom výsledkom bude ortofotomapa. Výsledné údaje budú integrované do pripravovaného GIS portálu.
_________________________________________

supinsky
Mgr. Jozef Šupinský
operátor laserového skenera

Jozef je zodpovedný za zber údajov pozemným laserovým skenovaním (TLS) a realizáciu terénneho výskumu. Je zodpovedný za realizáciu leteckých misií v maďarskom a slovenskom tokajskom regióne počas letnej školy a počas dní diaľkového prieskumu Zeme. Údaje z diaľkového prieskumu Zeme budú vyhotovené vo viacerých spektrálnych pásmach, pričom výsledkom bude ortofotomapa. Výsledné údaje budú integrované do pripravovaného GIS portálu.